Мектептен тыс үйірмелер

Номерлік таным белгілері

Номерлік таным белгілері

Сабаќ жоспары:
Сабаќтыѕ маќсаты: Оќушыларєа Ќазаќстан Республикасында енгізілген кґлік ќўралдарын белгілеу ережелері жјне тїрлері туралы тїсінік беру, нґмірлік таным белгілерді оќуды їйрену.
Дамытушылыќ: Олардыѕ ой-ґрісін, ќабілетін дамыту.
Тјрбиелік: Мўќияттылыќќа, жинаќылыќќа їйрету.
Сабаќтыѕ кґрнекілігі: Плакаттар, комьпютер, проектор, экран.
Сабаќтыѕ тїрі: Аралас сабаќ
Сабаќтыѕ јдіс – тјсілдері: Тїсіндіру, сўраќ-жауап, јѕгімелеу
Сабаќтыѕ барысы:
I.Ўйымдастыру бґлімі 1-2 минут
Оќушылармен сјлемдесу, оќушыларды журнал бойынша немесе топ басшысы арќылы тїгелдеу.
II. Ґткен таќырыпты тексеру 10-12 минут
  1. Таным жјне ескерту белгілерініѕ аттары?
  2. Оларды ќолдану ережелері?
  3. Автомобильдерді белгілеу ережелері?
III. Жаѕа таќырыпты тїсіндіру 20-22 минут
Јр автомобильде, мотоциклде, тіркемеде, тракторда немесе ґздігінен жїретін кґлікте нґмірлік таным белгісі болуы тиіс. Нґмірлік таным белгісі кґлік ќўралы жол полициясында тіркелген соѕ беріледі. Автомобильдерде таным белгісі алдыѕєы жјне артќы болады. Мотоциклдерде, тракторларда жјне тіркемелерде бір белгі бекітіледі. Мемлекеттік стандартпен таным белгілерініѕ бірнеше тїрі енгізілген:
1.      Заѕды тўлєалардыѕ меншігіндегі автомобильдерге арналєан;
2.      Жеке меншіктегі автомобильдерге арналєан;
3.      Тіркемелер мен жартылай тіркемелерге арналєан;
4.      Тракторларєа арналєан;
5.      Тракторлардыѕ тіркемелері мен жартылай тіркемелеріне арналєан;
6.      Мотоциклдерге, мопедтерге, мотороллерлерге арналєан;
7.      Уаќытша «Транзит» белгісі;
8.      Арнайы ќызметтердіѕ кґлік ќўралдарына арналєан;
9.      Шетелдік азаматтар мен заѕды тўлєаларєа арналєан;
10. Біріккен Ўлттар Ўйымыныѕ ґкілдерініѕ кґліктеріне арналєан.
1. Алдыѕєы  , артќы
2. Алдыѕєы    , артќы
А – автомобиль тіркелген аймаќтыѕ белгісі
628 – тіркелген нґмір саны
ЕL.. FLM. ELM – нґмірдіѕ сериясы
Аймаќтардыѕ белгіленуі:
А – Алматы, Z – Астана ќалалары, B – Алматы, C – Аќмола,
D – Аќтґбе,  E – Атырау,  F – Шыєыс Ќазаќстан,  H – Жамбыл,          L – Батыс Ќазаќстан,  M – Ќараєанды, N – Ќызылорда,                      P – Ќостанай,  R – Маѕєыстау, S – Павлодар,
T – Солтїстік Ќазаќстан,  X – Оѕтїстік Ќазаќстан.
3.     4.    5.
6.     7.     8.
9.
Т- јкімшілік ќызмет кґрсету ќызметкерлерініѕ кґлік ќўралдарына арналєан;
D – дипломаттыќ ґкілдердіѕ кґлік ќўралдарына арналєан;
CMD – дипломатиялыќ бас ґкілдерге арналєан;
Р – елден шыєатын шетелдіктерге арналєан;
Н – ЌР-да тўрып жатќан мамандар мен азаматтарєа арналєан;
К – шетелдік тілшілердіѕ кґліктеріне арналєан;
М – шетелдік фирма ґкілдерініѕ кґліктеріне арналєан.
10.
Жїк автомобильдері мен автобустарда алдыѕєы белгі бір жолды, артќы белгі екі жолды болып келеді. Сонымен бірге автобус, жїк автомобильдерініѕ, тіркемелердіѕ артќы жаєында жаќсы кґрінетін нґмірлік таным белгісі жазылады. Санныѕ биіктігі – 300 мм, ені – 120 мм, јріптердіѕ ґлшемі санныѕ бґлігініѕ 2/3 болуы керек.
Механикалыќ транспорт ќўралдарын жјне тіркемелерді сатып алєаннан кейін 5 кїнніѕ ішінде жол полицисында тіркеуге тўрєызу керек.
Егер механикалыќ транспорт ќўралдары немесе тіркеме тіркеліп тўрєан аймаќтан екі айдан астам мерзімге басќа аймаќќа кетсе, механикалыќ транспорт ќўралы келген аймаќта уаќытша тіркелуге міндетті.
Жаѕа автомобильді тўраќты тіркелетін жерге айдаєанда жол полициясы ќаєазєа бастырылєан їш жолды белгі береді. Белгі алдыѕєы терезеніѕ оѕ жаєына бекітіледі.
IV. Сабаќты бекіту 5-6 минут
  1. Нґмірлік таным белгісін алу їшін ќайда тіркеледі?
  2. Стандарт бойынша нґмірлік таным белгілердіѕ неше тїрі енгізілген?
  3. Таным белгісініѕ ішіндегі жазу ќалай шешіледі?
V. Ќорытындылау 3-4 минут
Оќушылардыѕ білімін баєалау
VI. Їйге тапсырма 1-2 минут
  1. Ќазаќстан Республикасыныѕ Жолда жїру Ережесі, 44-45 беттер.
  2. «Жолда жїру ережесі» Иларионов И.А. МОСКВА
  3. «Транспорт», 175-176 беттер
Арнаулы пјн оќытушысы:                   Ќ.М.Арзаќынов
Ќазаќстан Республикасыныѕ Білім жјне єылым министрлігі
Ќызылорда облыстыќ Білім басќармасы
№8кјсіптік лицей
Таќырыбы: Нґмірлік таным белгілері
Орындаєан: Арнаулы пјн оќытушысы Арзаќынов Ќ.М.
Ќазалы ќаласы
2010-2011 оќу жылы

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.