Мектептен тыс үйірмелер

Арнаулы пәндерде ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруды оқыту

Арнаулы пјндерде єылыми-зерттеу   жўмыстарын ўйымдастыруды оќыту
ХХІ єасыр – білімділер єасыры. ХХІ єасыр біздер ґмір сїріп отырєан жаѕа дјуір, білім мен єылымныѕ, техника мен ґндірістіѕ дамыєан кезеѕі.
Ќазіргі кезде білім берудіѕ мазмўны жаѕарып, жаѕа кґзќарас, ґзгеше менталитет пайда болды. Осыєан орай білім беру саласын ізгілендірудіѕ басты баєыттарыныѕ бірі – белсенді оќытудыѕ тїрлері мен јдістерін жетілдіру болып табылады.
ХХІ єасырда оќытудыѕ жаѕа технологияларын меѕгермейінше сауатты, жан-жаќты маман болу мїмкін емес.
Ќазіргі кезде республикамызда білім берудіѕ жаѕа жїйесі жасалып, јлемдік білім беру кеѕістігіне енуге баєыт алуда. Білім берудіѕ жїйесіне енгізілген тїбегейлі ґзгерістер білім берудіѕ мазмўнын жаѕартып, жаѕа кґзќарас туєызады.
Елбасымыз Н.Ј. Назарбаевтыѕ «Біз жеткіншек ўрпаќтарымызды бос белбеу тіршілікке емес, басќалармен бірдей баєын сынайтын нар тјуекел мен іскерлікке тјрбиелегеніміз лазым» — деген сґзін басшылыќќа ала отырып        №8 кјсіптік лицей ўжымы да ґз жўмысын жаѕаша ўйымдастыра бастады.
Мўндаєы негізгі маќсат: білім беру жїйесін дамыту, ўлттыќ шаруашылыќты басќара алатын жастарымызды тјрбиелеу, білім беруді нарыќ талаптарына сай ґркендету. Осы аталєан мјселелерді тїбегейлі жїзеге асырудаєы аса маѕызды ќоєамныѕ белсенді ґкілі, жетекші тўлєа – оќытушы.
Кїнделікті сабаќта ќолданылатын дјстїрлі јдістер баланы ќызыќтырмайды. Сондыќтан оќытушы јр сабаєында баланыѕ ойына, сезіміне серпіліс енгізуді маќсат етіп ќоюы керек.
Тїрлі јрекет арќылы аќыл-ойды ўштау, жетілдіру жеке тўлєаныѕ ґзіндік идеясын, кґзќарасын, сенімділігін, жауапкершілігін біртіндеп дамыту жолдарын іздестіру бїгінгі кїнніѕ талабы.
Осыєан орай ќоєамымыздаєы ќазіргі даму кезеѕі орта жјне арнайы оќу орындарында оќыту їрдісін жаѕаша технологияландыру мјселесін ќойып отыр. Жаѕа технологияны жїзеге асыруда оќытушыныѕ белсенділігі, шыєармашылыќ ізденісі, ґз мамандыєына деген сїйіспеншілігі жјне шјкірттерін тўлєа ретінде баєалауы айрыќша маѕызєа ие болады.
Мектептерде, кјсіптік лицейлер мен арнаулы оќу орындарында жалпы пјндер їшін жаѕа технологияларды пайдаланып, оќушылардыѕ ґз таќырыптарын таѕдап ќорєаєан єылыми жоба, шыєармашылыќ жўмыстарын сабаќ барысында пайдалану дјстїрге айналып келе жатќаны белгілі.
Кјсіптік лицейлер мен мамандар даярлайтын арнайы оќу орындарында арнаулы пјндерде єылыми зерттеу жўмыстарын ўйымдастыра оќытудыѕ маѕызы зор. Арнайы пјндер їшін де маќсат біреу-аќ.
Єылыми зерттеу жўмыстарын жїргізген оќушы кґп ізденеді, єылымныѕ негіздерімен танысады, єылыми жаѕалыќ немесе оны табу жолында бір бўйымды жасауды їйренеді.

Мемлекеттік стандарт кґлемінде білім алуєа

Озыќ технологияларды меѕгеруге
Не їшін ќажет?
Мјдениет деѕгейі жоєары
Ґз бетімен жўмыс істеуіне
Бойындаєы дарындылыќты ашуына
Білімін тереѕдетуге
Мамандыєын жете меѕгеруіне

 

Балаєа ґз бетімен зерттеуге мїмкіндігін берген сайын одан јрі жаќсы оќи тїседі.
Питер Клайн

Оќушыныѕ ґзіндік жўмыс тїрлері.

Тест-тренингтермен жўмыс
Їздік оќытушымен жўмыс
Тарихи деректермен жўмыс
Интернетпен жўмыс
Сызба кесте дайындау
Хронологиялыќ диктант
Термин сґздігімен жўмыс

 

Кјсіптік мектептерде єылыми-шыєармашылыќ жўмыстарды арнаулы пјндерде, ґндірістік оќу сабаќтарында ќолданылып та жїр. Мысалы: «Трактор мен абтомобильдер классификациясы» деген таќырыптаєы шыєармашылыќ жўмыспен айналысатын оќушы еѕ бірінші оќу жоспарын ќўрады. Ол бірнеше болктан, јр болкта негізгі аќпараттар болуы мїмкін.
Ауылшаруашылыќ саласы бойынша техникалыќ пјндер туралы материалдарды ґткенде оќушылардыѕ оны тїсінуі ќиын, сондыќтан бір рет ќайталау бекіту сабаќ негізінде жеткіліксіз.
Таќырыпты зерттеп , аныќ-ќаныєына кґз жеткізсе, білген оќушы їшін бўл пјнді меѕгеру ќиынєа соќпайды. Сонымен ќатар мўєалім оќушыларєа жаѕа материалдарды тїсіндіру маќсатында оќушыныѕ пайдаланєан јдіс-тјсілдерін, жаѕалыќтарын хабардар етіп отырса сабаќ тїсінікті јрі ќызыќты болады деп ойлаймын.Трактор , автомобильдердіѕ эскиздерін ќўрастырып, тїрлі јдіс тјсілдерді оќушы ґзі таѕдайды. Мысалы, тірек сызбасы арќылы сызба сызу.
Трактор мен автомобильдер классификациясы

Атауы бойынша

Тракторлар
Автомобильдер
Жолаушы
Мамандандырылєан тасымалдаушы

 

Жїріс бґлігі бойынша: —   шынжыр табанды
—         дґѕгелекті
Ќўрамы бойынша:        —    рамалы
—         жартылай рамалы
Жїк тасымалдауы бойынша:
—   бортты
—         ґзі тґккіш
—         автотартќыштар
Жїк кґтеруі бойынша: —   кіші
—         орта
—         їлкен
Тартылу кїші бойынша 2:60 кн
Тартылу кластары:       — 0,6 Т-2бА 18,4 кВт
—         0,9 Т-40 М Т-28х 44,1: 59кВт
—         1,4 МТЗ-80 (59 кВт) МТЗ-100 (77,2)
—         2 Т-90 (67,8) МТЗ-142 (110)
—         3 ДТ-75М (66,5)
—         4 Т-4А (95,6)
—         5 К-701 (198,6)
—         6 Т-103 (103)
Ќозєалтќыш тїрі бойынша:
—    карбюраторлы
—         дизельді
—         газды.
Бўл таќырыпты зерттейтін оќушы еѕ јуелі жоспар жасайды:
І. Кіріспе
ІІ. Зерттеу бґлімі
1.     Трактор
2.     Автомобильдер
3.     Ўќсастыќтары мен айырмашылыќтары.
ІІІ. Тїйін сґз. Мўнда оќушы тґмендегідей Тезис їлгісін жасаайды.
1.     Зерттеу таќырыбына байланысты сўхбаттасу
2.     Єылыми кітаптарды оќып, танысу
3.     Топтастыру
4.     Жинаќталєан материалдарды єылыми негізде ќайта жазу
ІЇ. Єылыми зерттеу сатысы.
Оќушылардыѕ єылыми-зерттеу жўмыстарын сабаќтарда пайдалану, ґздерін ґздері ўйымдастыруды басќаруды їйретеді.
Мамандарды даярлаудыѕ сапасы білім беру ісімен єылыми тыєыз ўйымдастыру негізінде арттырылуєа тиіс. Инновациялыќ білім беру іскерліктіѕ жаѕа тїрі. Инновациялыќ ќызмет оќу ісін дамытуєа, пјндердіѕ мјнін тереѕдетуге, технологияны енгізуге, пайдалануєа жјне шыєармашылыќ жўмыстарын жїргізуге баєытталєан.
Педагогикалыќ єылым мен озыќ тјжірибеніѕ бїгінгі даму деѕгейінде белгілі болєан јдіс-тјсілдедіѕ бјрін еркін игеріп, јрбјр наќтылы жаєдайларєа орай еѕ тиімдісін таѕдап алу јрі шыєармашылыќпен ќолдана білу оќытушы шеберлігін арттырудыѕ басты маќсаты.
Елбасы Н.Ј. Назарбаевтыѕ халыќќа жолдауында білім беру саласына байланысты « Біз техникалыќ жјне кјсіптік білімніѕ рґлін жаѕаша сезінуге тиіспіз. Їкімет барлыќ деѕгейдегі јкімдерге жастарєа кјсіптік білім беретін оќу орындары желісін дамытуєа баєытталєан пјрменді шараларды ќолдануєа тиіс» -деп нарыќтыќ бјсекелестіктегі жеѕіс ќорытындысы мамандардыѕ біліктілік деѕгейімен айќындалатынын баса айтќанды. Осы тўрєыда лицей ўжымы бїгінгі ўрпаќты ел болашаєыныѕ тірегіне айналдыруєа бар кїшін салып еѕбек етіп келеді.
Ќазаќстан Республикасы білім жјне єылым министрлігі
Ќызылорда облыстыќ біілм басќармасы
№8 кјсіптік лицей
Таќырыбы: Арнаулы пјндерде єылыми-зерттеу   жўмыстарын
ўйымдастыруды оќыту
Дайындаєан:           Арнаулы пјн мўєалімі   Арзаќынов Ќ.М.
Ќазалы ќаласы
2011 жыл

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.