Жаңа сабақтар

Зайдуллина Аксуйрик Улановна

Күні :

Сыныбы :

Сабақтыңтақырыбы: My grandma’s hobby

Сабақтыңмақсаты: «My grandma’s hobby» тақырыбыбойыншалексиканбелсендірубойыншаоқушылардыңәрекетінұйымдастыру; берілгеншағынтақырыпшеңберіндедиалогсөздағдысынқалыптастырудыжалғастыруоқушыларды Past Simple етістігініңболымдытүрінқолдануғажаттықтыру. Оқушылардыңмәтінмазмұнынталдау, салыстыруболжаубілігініңдамуына, ұсынылған ақпараттың оқылған мәтінге сәйкес шынайылығын айқындау. Сабақта оқушы тұлғасының эстетикалық қасиеттерінің әдептілік, сыпайылық, жауапкершілік, тәртіптілік қалыптасуы үшін жағдай жасау.

Сабақтыңкөрнекілігі: СD ойнатқыш, интербелсенді тақта.

Пәнаралықбайланыс: қазақ тілі өткен шақ түрін жасау, орфография ережелері.

Org moment

· Good afternoon children!

· How are you?

· I’m glad to see you!

Сhecking up hometask:

· What was your home task?

· Who is ready?

· P1 P2

Оқулықпенжұмыс 1- жаттығу listen and repeat e, ee ea

Track 19: she, he, tea, tree, jeans, sheep

Ex3 Read and choose the words with a long E sound. Work with the posters.

ТізбектелгенсөздерішіненоқушыларұзақИдыбысыболыпоқылатынсөздердіпостергетүсіреді. Queen, me, teacher, pen, egg, read, jeans, pet, bed, teeth, the, eagle, eat, leg, cheese, lemon, web, Easter.l

Today we have some new words

collection [kəˈlɛkʃən] жиын. топ

last [la: st] өткен

present [prezәnt] сыйлау, сыйлықберу

ballet [baleɪ|] балет

unusual [ʌnˈjuːʒʊə] ерекше

cool [ kul] керемет

show [ʃəʊ] көрсету

special [spɛʃəl] ерекше

Ex 4 Look at the pictures and answer the questions

Who can you see in the pistures? Grandmother, boys They are eating and talking

What do you think they are talking about?

Then listen and read the text Track 20

Had, saw, was, wore

What is Ben’s grandma’s hobby? Her hobby is dancing.

What is she wear in practise? She wear special ballet clothes and shoes.

Ex 5 Choose True or false

  1. Ben and Alibek had a very boring day
  2. They saw ballet

  3. They liked the ballet

  4. Ben’s gradmother’s hobby was playing tennis

  5. Ben’s gradmother wore special clothers and shoes when she practised ballet

Keys: 1 F. 2 T. 3 T. 4 F . 5 T

Балалар осы Past Simple дегеніміз не? Ол қалай жасалады? ed жалғауы жалғанады,last yesterday did- didn’t көмекші сөздері арқылы жасалады.

Мысалы: I helped my mum yesterday. He cooked yesterday. I lived in Astana 2 years ago.

Етістіктертізбегі: dance, play, clean, cook, jump, climb, love, collect, help, watch, jump.

Sometimes we don’t use -ed — d to make Past Simple. You need to remember these verbs: see- saw; have- had; wear — wore; go- went; do- did; read- read; write- wrote.Watch the video

Ex 6 Put the verbs in the correct form

When I ______ (were; was; is) a little boy. I ______ (liked; like; likd ) riding a bike very much. Every day after school I ______ (go; goeed; went) to the park with my friend . I _____ (haved; have; had) a book with me. I _____ (read; readed; red) it in the park. I_____ (wear; weared; wore) funny shorts. I liked one girl there, her name (were; are; was) Anna. I _____ I (see; seed; saw) her in the park every day. I ______ (write; wrote ; writed) her a letter every day.

Сергітусәті

Дәптерменжұмыс Ex 1 Fill in the spaces but don’t be tricked 5 оқушытақтадаорындайды 5 оқушыорнындаорындайды.

Unusual hobbies watch the video

Ex 3 Write the words under each picture

  1. Ballet 2. Special ballet clothes 3. Special ballet shoes

Сабақты қорытындылау

· You are worked very well! Now let’s revise the words you have learnt at the lesson.

Home work: ex 3 And please ask your parents about their hobbies.

Зарина Асетова

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.