"Мастер класс"

Методика проведения мастер-класса

Мастер-класс — это одна из важнейших форм повышения квалификации педагогов. Он представляет собой занятие практической направленности с профессиональной аудиторией для углубления и расширения определенных знаний по специально подобранной теме.

 Целью мастер-класса является ретрансляция уникального преподавательского опыта, передача руководителем мастер-класса его участникам «инновационных продуктов», полученных в результате творческой, экспериментальной деятельности педагога, проводящего мастер-класс.
"Мастер класс", Ұстаздар

ОҚЫТУ МЕН ОҚУДАҒЫ ЖАҢА ТӘСІЛДЕР. Мастер класс дәрісі

Ақтөбе облысы. Шалқар қаласы «№1 орта мектеп» ММ
Физика- информатика пәнінің мұғалімі
Қайралапова Қуаныш Байдрахманқызы

Қоғамның даму деңгейі мен өзгерген әлеуметтік-мәдени ортаға бейімделу үшін әлем елдері білім беру жүйесін реформалауда.

Қарқындыөзгеріпжатқанәлемдебілімсаласындағы саясаткерлерүшінде,жалпымектептерүшінде,соныңішіндемұғалімдерүшіндееңбасты,маңыздымәселеболыпотырғаны:«ХХІғасырданеніоқытукерек?»жәнедеекіншісі –олдамаңызыжағынанбіріншіденешкемемес:«МұғалімдероқушылардыХХІғасырғақалайдайындайды?».

Білімберусаласындақолжеткізілгенбүкіләлемдікбітімніңмәніоқушыларүшін білімніңде,дағдылардыңдатеңдәрежедемаңыздыекендігінесаяды.Заманауитәсілдіңеңнегізгіерекшелігіоқушылардыңалғанбілімдерінжайғанаиеленіпқоймай,олардыорынды жердеқолданабілуінебастыназараударуболыптабылады,алХХІғасырдаталапетілетін дағдылардың мәні осында.

Президент жолдауы-әр жылдың басты құжаты. Продолжить чтение «ОҚЫТУ МЕН ОҚУДАҒЫ ЖАҢА ТӘСІЛДЕР. Мастер класс дәрісі»