Без рубрики

Физика пәні бойынша олимпиадаға дайындық

Атырау облысы, Атырау қаласы
34 лингвистикалық мектеп -гимназиясы мектебі
физика пәнінің мұғалімі
Мырзагерейқызы Гүлмайда
 

Физика пәні бойынша олимпиадаға дайындық
Мақсаты: Берілген тақырыптар бойынша физиканың заңдылықтарына күрделі есептер шығаруды, олардың ашылу тарихын, күнделікті тұрмыста қолданылуын, техникамен байланыстылығын ашып көрсету; жеке тұлғаны білімділікке және іздемпаздыққа, тапқырлыққа ынталандырып, өзбеттерімен білім алуды, әр түрлі физикалық мәселелерді өз білім, білік, дағдыларын пайдаланып тиімді шеше білуді үйренуге, мақсаткерлік, еңбекқорлық, жауапкершілік секілді қасиеттерін қалыптастыруда жұмыстар жүргізу.

Міндеті: Оқушыларды физиканың негізгі заңдылықтарымен кеңінен таныстырып қана қоймай, оларға байланысты тәжірибелерді қарастырып, әрі есептерін шығарудың тиімді жолдарын үйрету.

Оқушылардың дайындығына қойылатын талаптар:

— физикалық заңдардың қолданылу шегі болатынын түсіну;

— берілген тақырыптар бойынша есептер шығара білуге үйрену.

 

Жоспары

р/с

Мазмұны

Стандартты талаптар

Орындалу түрі

Өту мерзімі

8-сынып

1

Жылу құбылыстары

Жылулық қозғалыс Броундық қозғалыс Диффузия. Температура . Ішкі энергия. Жылу берілу түрлері. Жылу мөлшері. Меншшікті жылу сыйымдылығы. Отынның меншікті жану жылуы.

Есептер шығару, күрделі мысалдарды қарастыру

 

2

Заттың агрегаттық күйлері

Заттың агрегаттық күйлері, балқу және қатаю, булану және конденсация, қаныққан және қанықпаған булар, ауа ылғалдылығы

Күрделі есептерді қарастыру, эксперименттік жұмыстарға назар аудару

 

3

Молекулалық физика және термодинамика негіздері

Молекулалардың өлшемдері, термодинамика заңдары,жылу двигателі, жылу двигателінің ПӘКі

Күрделі мысалдарды қарастыру, заңдылықтарға сүйеніп есептер шығару

 

4

Электр құбылыстары

Электр заряды, Кулон заңы, электр өрісі , электр өрісінің кернеулігі. Потенциал Потенциал айырмасы. Конденсаторлар. Электр тогы, ток көздері, ток күші, кернеу, кедергі, тізбек бөлігі және толық тізбек үшін Ом заңдары, өткізгіштерді параллель және тізбектей жалғау, Электролиз заңы

Есептер шығару, эксперименттік жұмыстар қарастыру

 

5

Электрмагниттік құбылыстар

Тұрақты магниттер, заттың магниттік қасиеттері, түзу токтың магнит өрісі, электромагниттік индукция

Есептер шығару, ээксперименттер қарастыру

 

6

Жарық құбылыстары

Жарық жылдамдығы, жарықтың шағылу және сыну заңдары, спектрлер

Есептер шығару, олимпиада есептерін қарастыру

 

7

Геометриялық оптика

Линзалар,линзаның оптикалық күші, жұқа линзаның формуласы

Негізгі заңдылықтарды есте сақтау, есептер шығару

 

8

Қорытынды

Қайталау

Олимпиада есептерін қарастыру

 

9-сынып

1

Механика негіздері

Механикалық қозғалыс, жол, орын ауыстыру, жылдамдық, үдеу; Ньютон заңдары, масса, күш, салмақ, ғарыштық жылдамдықтар; Бүкіләлемдік тартылыс заңы, Архимед заңы, Статика негіздері;

Энергия, энергияның сақталу заңы, жұмыс, қуат, дененің импульсі, импульстің сақталу заңы, потенциал

Есептер шығару, күрделі мысалдарды қарастыру

 

2

Молекулалық физика және термодинамика негіздері

Молекулалар өлшемі, идеал газ, жылу мөлшері, МКТ негізгі қағидалары мен теңдеулері, Менделееев-Клапейрон теңдеуі, изопроцестер;

Термодинамика заңдары, термодинамика заңдарын изопроцестерге қоолдану

Күрделі есептерді қарастыру, эксперименттік жұмыстарға назар аудару

 

3

Электродинамика негіздері

Электр тогы, өткізгіштерді параллель және тізбектей қосу, электр заряды, Кулон және Ом заңдары;

Электромагниттік тербелістер, айнымалы ток, электромагниттік толқындар

Күрделі мысалдарды қарастыру, заңдылықтарға сүйеніп есептер шығару

 

4

Механикалық тербелістер мен толқындар

Еркін, еріксіз террбелістер, гармоникалық тербелістер, дыбыс толқындары, период,жиілік, математикалық және серіпппелі маятниктер үшін формулалар

Есептер шығару, эксперименттік жұмыстар қарастыру

 

5

Оптика

Жарықтың сыну, шағылу заңдары, жарықтың интерференциясы, дифракциясы және дисперсиясы, линзалар

Есептер шығару

 

6

Кванттық физика

Фотоэффект құбылысы, фотондар, жарық қысымы, Планк гипотезасы;

Эйнштейннің салыстырмалылық принципі

Есептер шығару, олимпиада есептерін қарастыру

 

7

САТ негіздері

Ұзындықтың қысқаруы, массаның артуы, уақыттың баяулауы, жылдамдықтардың қосылуы, релятивисттік импуль, энергия

Есептер шығару, олимпиада есептерін қарастыру

 

8

Атом физикасы

Бор постулаттары, Резерфорд тәжжірибелері, атом құрылымы, радиоактивті ыдырау заңы, α,β,γ бөлшектері, лазерлер

Негізгі заңдылықтарды есте сақтау, есептер шығару

 

9

Қорытынды

Қайталау

Олимпиада есептерін қарастыру

 

10-сынып

1

Механика негіздері

Механикалық қозғалыс, жол, орын ауыстыру, жылдамдық, үдеу; Ньютон заңдары, масса, күш, салмақ, ғарыштық жылдамдықтар; Бүкіләлемдік тартылыс заңы, Архимед заңы, Статика негіздері;

Энергия, энергияның сақталу заңы, жұмыс, қуат, дененің импульсі, импульстің сақталу заңы, потенциал

Есептер шығару, күрделі мысалдарды қарастыру

 

2

Молекулалық физика және термодинамика негіздері

Молекулалар өлшемі, идеал газ, жылу мөлшері, МКТ негізгі қағидалары мен теңдеулері, Менделееев-Клапейрон теңдеуі, изопроцестер;

Термодинамика заңдары, термодинамика заңдарын изопроцестерге қоолдану

Күрделі есептерді қарастыру, эксперименттік жұмыстарға назар аудару

 

3

Электродинамика негіздері

Электр тогы, өткізгіштерді параллель және тізбектей қосу, электр заряды, Кулон және Ом заңдары;

Электромагниттік тербелістер, айнымалы ток, электромагниттік толқындар

Күрделі мысалдарды қарастыру, заңдылықтарға сүйеніп есептер шығару

 

4

Механикалық тербелістер мен толқындар

Еркін, еріксіз террбелістер, гармоникалық тербелістер, дыбыс толқындары, период,жиілік, математикалық және серіпппелі маятниктер үшін формулалар

Есептер шығару, эксперименттік жұмыстар қарастыру

 

5

Оптика және Кванттық физика

Жарықтың сыну, шағылу заңдары, жарықтың интерференциясы, дифракциясы және дисперсиясы, линзалар;

Фотоэффект құбылысы, фотондар, жарық қысымы, Планк гипотезасы;

Эйнштейннің салыстырмалылық принципі

у Есептер шығару,күрделі мысалдар мен олимпиада есептерін қарастыру

 

6

САТ негіздері

Ұзындықтың қысқаруы, массаның артуы, уақыттың баяулауы, жылдамдықтардың қосылуы, релятивисттік импуль, энергия

Есептер шығару, олимпиада есептерін қарастыру

 

7

Атом ядросы және элементар бөлшектер физикасы

Бор постулаттары, Резерфорд тәжжірибелері, атом құрылымы, радиоактивті ыдырау заңы, α,β,γ бөлшектері, лазерлер

Негізгі заңдылықтарды есте сақтау, есептер шығару

 

8

Қорытынды

Қайталау

Олимпиада есептерін қарастыру

 

11-сынып

1

Механика негіздері

Механикалық қозғалыс, жол, орын ауыстыру, жылдамдық, үдеу; Ньютон заңдары, масса, күш, салмақ, ғарыштық жылдамдықтар; Бүкіләлемдік тартылыс заңы, Архимед заңы, Статика негіздері;

Энергия, энергияның сақталу заңы, жұмыс, қуат, дененің импульсі, импульстің сақталу заңы, потенциал

Есептер шығару, күрделі мысалдарды қарастыру

 

2

Молекулалық физика және термодинамика негіздері

Молекулалар өлшемі, идеал газ, жылу мөлшері, МКТ негізгі қағидалары мен теңдеулері, Менделееев-Клапейрон теңдеуі, изопроцестер;

Термодинамика заңдары, термодинамика заңдарын изопроцестерге қоолдану

Күрделі есептерді қарастыру, эксперименттік жұмыстарға назар аудару

 

3

Электродинамика негіздері

Электр тогы, өткізгіштерді параллель және тізбектей қосу, электр заряды, Кулон және Ом заңдары;

Электромагниттік тербелістер, айнымалы ток, электромагниттік толқындар

Күрделі мысалдарды қарастыру, заңдылықтарға сүйеніп есептер шығару

 

4

Механикалық тербелістер мен толқындар

Еркін, еріксіз террбелістер, гармоникалық тербелістер, дыбыс толқындары, период,жиілік, математикалық және серіпппелі маятниктер үшін формулалар

Есептер шығару, эксперименттік жұмыстар қарастыру

 

5

Оптика және Кванттық физика

Жарықтың сыну, шағылу заңдары, жарықтың интерференциясы, дифракциясы және дисперсиясы, линзалар;

Фотоэффект құбылысы, фотондар, жарық қысымы, Планк гипотезасы;

Эйнштейннің салыстырмалылық принципі

у Есептер шығару,күрделі мысалдар мен олимпиада есептерін қарастыру

 

6

САТ негіздері

Ұзындықтың қысқаруы, массаның артуы, уақыттың баяулауы, жылдамдықтардың қосылуы, релятивисттік импуль, энергия

Есептер шығару, олимпиада есептерін қарастыру

 

7

Атом ядросы және элементар бөлшектер физикасы

Бор постулаттары, Резерфорд тәжжірибелері, атом құрылымы, радиоактивті ыдырау заңы, α,β,γ бөлшектері, лазерлер

Негізгі заңдылықтарды есте сақтау, есептер шығару

 

8

Қайталау

Өткен тақырыптар бойынша формулаларды есте сақтау, дұрыс қолдана білу

Олимпиада есептерін шығару

 

9

Қорытынды

Қайталау

Олимпиада есептерін шығару

 

 

Пән мұғалімі: Мырзагерейқызы Г.

Физика пәні бойынша олимпиадаға дайындық: 1 комментарий

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.