Педагогика

Banking жүйесі бойынша ашық сабақ

Мањѓыстау облыстыќ медицина колледжі

«Балалар ауруы» пєнінен µткізілген ашыќ сабаќ жоспары. Banking ж‰йесі бойынша ќ±рылымы банк операцияларына сєйкестендірілген.

Сабаќтыњ жоспары

Таќырыбы: Гипотрофия.Стоматит.

Сабаќтыњ т‰рі: Аралас сабаќ

Сабаќтыњ єдісі:Banking ж‰йесі

Сабаќтыњ ±заќтыѓы: 45 минут

Сабаќтыњ кµрнекілігі: электронды оќулыќ, слайдтар, ‰лестрмелі материалдар

Сабаќтыњ маќсаты: гипотрофия, стоматит ±ѓымдары мен аныќтамаларын т‰сіндіру жєне терењ мењгерту, шыѓармашылыќ ќабілетін дамыту.

Сабаќтыњ тєрбиелік маќсаты: ±жымда µз ойын ашыќ айтуѓа, ±ќыптылыќќа жауапкершілікке тєрбиелеу.

Сабаќтыњ дамытушылыќ маќсаты: интелектуалдыќ, логикалыќ ќабилеттерін дамыту,

Сабаќтыњ ќ±рылымы:

І. ¦йымдастыру кезењі

ІІ. Ќайталау кезењі

Кассалыќ операциялар:

1) аќша айырбастау

2) Visa карточкасымен ж±мыс

ІІІ. Жања таќырыпты т‰сіндіру. Несие беру

І‡. Сабаќтыњ пысыќтау кезењі

1) несие ќайтару

2)Аукцион

3)Банк облегациялары

‡.Сабаќты ќорытындылау кезењі.

1) баѓалау: депозитке салу

2) ‡й тапсырмасы. Жарнама.

Сабаќтыњ барысы

І. ¦йымдастыру кезењі: Оќушылармен амандасу. Аудитория тазалыѓы мен оќушылар ќатысын тексеру. Сабаќтыњ маќсатын айќындап, ќ±рылымын хабарлау.

ІІ. Ќайталау кезењі: ‡й тапсырмасы бойынша мењгерген білімдерін тексеру.

-Ќ±рметті мекеме ќызметкерлері, мен сіздерді банк ж‰йесімен таныстырып µтейін. /электронды оќулыќтан т‰сіндіру/

-Ќ±рметті єр мекеменіњ басшылары БАНК-тен келіп кассалыќ операцияларды орындауыњызѓа болады.

Кассалыќ операциялар:

1) аќша айырбастау

Алдымен, аќша айырбастаймыз. Конвертті тањдап алуларыњызѓа болады. Єр топ 1 конверттен тањдап алыњыз. Бір конвертте 5 с±раќ бар. Д±рыс жауап ќ±ны — 1 доллар. Ойлануѓа 2 мин.

2) Visa карточкасымен ж±мыс

Алдарыњыздаѓы банкоматтан сандар тањдап тапсырма алыњыз. Тест  тапсырмасыныњ максимал баѓасы — 5 доллар, «саќау» суреттер — 5 доллар.

ІІІ. Жања таќырыпты т‰сіндіру. Несие беру.

-Ќ±рметт,і мекеме ќызметкерлері БАНК сіздерге несие ±сынады. /электронды оќулыќтан жања таќырыпты т‰сіндіру. Дєрісті тарату./

І‡. Сабаќтыњ пысыќтау кезењі. жања таќырып бойынша мењгерген білімдерін тексеру:

1. Ќ±рметті мекеме ќызметкерлері, сіздердіњ алдарыњызда несие графигі берілген, осы график бойынша несиені толыќ ќайтарып, пайызсыз несие алуыњызѓа болады. Д±рыс жауап —  2 доллар.

2.Аукцион µткізуге шаќырамын. Ќымбат с±раќтар аѓылшын єдісімен тµменнен жоѓары, арзан с±раќтар ирланд єдісімен жоѓарыдан тµмен ќарай баѓаланады.

3. Облегациялармен ж±мыс. Ќ±нды ќаѓаздар: Графикалыќ диктант. Толыќ жауап-2 доллар.

‰. Сабаќты ќорытындылау.

1. Баѓалау. Ќаражаттарыњызды депозитке салыњыздар. Депозиттегі ќаражаттарыњызѓа ќарай білімдеріњіз баѓаланады. Баѓалау параѓы алдарыњызда кµрсетілген. Ќорытынды баѓаны оќытушы ќояды.

2.‡йге тапсырма. Жарнама: «Гипотрофия. Стоматит» таќырыптары бойынша интернеттен мєліметтер жинау.

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.