Түсінік хат

Тақырыптық-күнтізбелік жоспар. 11 сынып.Алгебра,геометрия пәндерінен.Жаратылыстану-математикалық бағыт

Қызылорда облысы,Қазалы ауданы,
Әйтеке би кенті, №249 мектеп-лицейдің
математика пәнінің мұғалімі
Сансызбай Айгүл Мұхтарқызы

Математика пәнінен тақырыптық-күнтізбелік жоспар
(11-сыныпқа арналған)
Т
үсінік хат

          2011-2012 оқу жылында Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін мектептеріндегі оқыту Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2002 жылғы 24 қыркүйектегі № 693 бұйрығымен бекітілген жалпы орта білім берудің  жалпыға міндетті мемлекеттік стандарты негізінде жүзеге асырылады.Білім беру ұйымдарында пайдалануға рұхсат етілген оқу басылымдарының тізімі Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылдың 3 сәуіріндегі № 160 бұйрығымен,2009 жылғы 14 мамырдағы № 217 бұйрығымен анықталған.

«Математика» оқу пәні ретінде Қазақстан Республикасы жалпы орта білім берудің базистік оқу жоспарының мемлекеттік компонентін құраушылардың бірі болып табылады.

Базалық білімнің негізгі компоненті ретіндегі математиканың мәні практикалық іс-әрекетте қолдану үшін қажетті,басқа оқу пәндерін зерделеу үшін,үздіксіз білім беру жүйесінде оқуды жалғастыру үшін жеткілікті нақты математикалық білімді игерту арқылы оның адамзат өркениетін,ғылыми-техникалық прогресті дамытудағы,қазіргі ғылымдағы және өндірістегі рөлімен,сондай-ақ өскелең ұрпақтың рухани ортасын қалыптастырудағы,олардың интеллектуалдық және басқа да сапаларын дамытудағы математикалық білімнің маңыздылығымен анықталады.

Математиканы оқыту:

—         есептеу мәдениетін және есептеудің практикалық дағдыларын дамытуды;

—         формальды-оперативтік алгебралық аппаратты және оны әртүрлі мәселелерді шешуге қолдана алу білігін меңгертуді;

—         элементар функциялардың қасиеттері мен графиктерін оқытып-үйретуді,нақты тәуелділіктерді сипттау және талдау үшін функционалдық-графиктік түсініктерді пайдалануды;

—         статистикалық мәліметтерді ұсыну мен талдаудың негізгі тәсілдерімен,нақты болмыстағы статистикалық заңдылықтармен таныстыруды,қарапайым ықтималдық бойынша түсініктерді беруді;

—         планиметрияның негізгі фактілері мен әдістерін игертуді және кеңістіктік түсініктерді дамытуды қамтамасыз етеді.

Соған байланысты оқу бағдарламасында оқушыларға білім алу  тәсілдерін үйрету сияқты  математиканы оқытудың барынша нақты дидактикалық міндеттері жүзеге асырылады.

Базистік оқу жоспарында жаратылыстану-математикалық бағытта математиканы оқытуға аптасына  4 сағат  (11-ші сыныпта барлығы 136 сағат) бөлінген. Кез-келген бағдарда математикаға  және оның қолданыстарына ынталанған оқушыларға қолданбалы курстарды ұйымдастыру арқылы  математикаға бөлінген сағат санын арттыра алады.

Жаратылыстану – математикалық бағыттағы сыныптарды математиканы оқыту  оқушыларға математиканы белгілі бір деңгейде меңгеруін талап ететін кез-келген оқу орындарында таңадаған мамандықтары бойынша білімдерін жалғастыруға қажетті мүмкіндіктермен қамтамасыз етілуі қажет.

Қазақстан Республикасы Білім жіне Ғылым министрлігінің 2009 жылдың 3 сәуіріндегі  №160 бұйрығына сәйкес (1,2,3,4,5 қосымшалар бойынша ), 2009 жылдың 14 мамырдағы №217 бұйрығына сәйкес дайындалған оқу бағдарламалыр , оқулықтар мен оқу -әдістемелік кешендер арқылы жүзеге асырылады.Осы бұйрықтарсға сәйкес математиканы оқытуда төмендегідей оқулықтар мен оқу-әдістемелік құралдар пайдаланылады:

                                     11- сынып     

1.Оқулық:Алгебра және анализ бастамалары.11 сынып;

Авторы:А.Е.Әбілқасымова;

И.Б.Бекбаев;А.А.Абдиева -Алматы:Мектеп,2007ж.

2.Дидактикалық материалдар.Алгебра және анализ бастамалары.

11 сынып;

Авторы:А.Е.Әбілқасымова; З.Ә.Жұмағұлова.-Алматы:Мектеп,2007ж. 

3.Оқыту әдістемесі:Алгебра және анализ бастамалары.11 сынып;

Авторы:А.Е.Әбілқасымова; Бекбоев И.-Алматы:Мектеп,2007ж.

4.Есептер жинағы:Алгебра және анализ бастамалары.

11 сынып;Авторы:А.Е.Әбілқасымова; К. Шойынбеков; З. Жұмағұлова

-Алматы: Мектеп,2007ж.

5. Оқулық:Геометрия.11-сынып. Авторы:В.Гусев; Ж.Қайдасов;ӘҚағазбаева.-Алматы:Мектеп,2007 жыл.

6.Дидактикалықматериалдар.Геометрия.11сынып.Авторы:ГусевВ;

Қайдосов Ж.-Алматы:Мектеп 2007жыл.

7. Оқыту әдістемесі:Геометрия.11-сынып. Авторы:В.Гусев; Ж.Қайдасов;

-Алматы:Мектеп,2007 жыл.

8. Есептер жинағы.Геометрия.11-сынып.Авторы:Гусев В;Қайдосов Ж. Есенғазин Е.-Алматы:Мектеп 2007жыл.

 

Жоғарғы сыныптарда математиканы оқыту кезінде  мектептің оқу жоспарына  таңдалған бағдарға сәйкес қолданбалы курстарды енгізу қажет. Ондай курстарды мынадай тақырыптарды ұйымдастыруға болады: «Тамаша теңсіздіктер »                       , «Экономикадағы математикалық әдістер » , «Математикалық процестерді моделдеу » және т.б.

 

 


Жаратылыстану-математикалық бағыт.

                            11-сынып бойынша         Алгебра

(аптасына 2 сағат,барлығы 68 сагат)

Оқулық  авторы:А.Е.Әбілқасымова;И.Б.Бекбаев;А.А.Абдиева

Рет

  №Са-

бақ

  Сабақ тақырыбыСа-

ғатМер-

зімі

Әдебиеттер,әдістемелік құралдар

         I-тарау. Алғашқы  функция    және интеграл(15сағат)

 

1

2

 

1;2

3;4

 

I тоқсан

§1.Алғашқы функция  және анықталмаған интеграл

 

 

 

 

Есеп шығару

 

 

 

 

2

2

 Оқулық:Алгебра және анализ бастамалары.11 -сынып;

Авторы:А.Е.Әбілқасымова;

И.Б.Бекбаев;А.А.Абдиева

-Алматы:Мектеп,2007.

Дидактикалық материалдар.

Алгебра және анализ бастамалары.11 сынып;

Авторы:А.Е.Әбілқасымова;

З.Ә.Жұмағұлова.-Алматы:

Мектеп,2007.

3

 

4

5

6

 

7

5;6

 

7;8

9;10

11;12

13;14

 

15

§2.Қисық сызықты трапецияның ауданы

 

Есеп шығару

§3.Анықталған интеграл.

 

Ньютон-Лейбниц формуласы

 

§4.Геометриялық және физикалық есептерде нтегралды  қолдану

 

 

Бақылау жұмысы №1

2

 

2

2

 

2

2

 

1

 

 Оқулық:Алгебра және ана-лиз бастамалары.11- сынып;

 

Авторы:А.Е.Әбілқасымова;

И.Б.Бекбаев;А.А.Абдиева

-Алматы:Мектеп,2007.

Дидактикалық материалдар.

Алгебра және анализ бастамалары.11 сынып;

Авторы:А.Е.Әбілқасымова;

З.Ә.Жұмағұлова.-Алматы:

Мектеп,2007.

II-тарау. Дәрежелік функция    (16сағат)

8

 

9

 

10

 

11

12

13

 

14

15

 

16;17

 

 

18;1920

21

22;23

24;25

 26;27

 

28;29

30

31

§5.Нақты санның n-ші дәрежелі түбірі және оның қасиеттері

 

II тоқсан

 

§6.Рационал және иррационал көрсеткішті дәрежелер

 

§7.Иррационал өрнектерді түрлендіру

§8.Иррационал теңдеулер және олардың жүйелерін шешу

§9.Иррационал теңсіз-

діктер және олардың

жүйесін шешу

 

§10.Дәрежелік функция және оның қасиеттері

§11.Нақты көрсеткішті дәрежелік функцияның туындысы мен интегралы

 

 

Бақылау жұмысы №2

Бақылау жұмысын талдау

2

 

 

3

1

 

2

2

2

2

1

1

 

 Оқулық:Алгебра және анализ бастамалары.11- сынып;

 

Авторы:А.Е.Әбілқасымова;

И.Б.Бекбаев;А.А.Абдиева

-Алматы:Мектеп,2007.

Дидактикалық материалдар.

Алгебра және анализ бастамалары.11 сынып;

Авторы:А.Е.Әбілқасымова;

З.Ә.Жұмағұлова.-Алматы:

Мектеп,2007.

Оқулық:Алгебра және анализ бастамалары.11 -сынып;

Авторы:А.Е.Әбілқасымова;

И.Б.Бекбаев;А.А.Абдиева

-Алматы:Мектеп,2007.

Дидактикалық материалдар.

Алгебра және анализ бастамалары.11 сынып;

Авторы:А.Е.Әбілқасымова;

З.Ә.Жұмағұлова.-Алматы:

Мектеп,2007.

III-тарау. Көрсеткіштік және логарифмдік функциялар    (20 сағат)

 

16

17

18

 

19

20

 

21

 

22

23

24

 

25

32;33

34;35

36;37

38;39

40;41

42;43

 

44

 

45;46

47;48

49;50

 

51

III тоқсан

§12.Көрсеткіштік функ-

ция, оның қасиеттері мен графигі

 

§13.Көрсеткіштік теңдеу

-лер және олардың жүйелері

 

§14. .Көрсеткіштік теңсіздіктер және олардың жүйелері

 

§15.Санның логарифмі.Негізгі логарифмдік тепе-теңдік

 

Логарифмнің  қасиеттері

 

§16.Логарифмдікфункция.Логарифмдік функцияның графигі және қасиеттері

 

 

 

Ондық және натурал логарифмдер

 

§17.Логарифмдік теңдеулер және олардың жүйелері

 

§18.Логарифмдік теңсіздіктер

 

§19.Көрсеткіштік және логарифмдік функция-

ларды дифференциалдау

 

Бақылау жұмысы №3

 

2

2

2

2

2

2

 

1

 

2

 

2

2

1

 

 

Оқулық:Алгебра және анализ бастамалары.11 -сынып;

Авторы:А.Е.Әбілқасымова;

И.Б.Бекбаев;А.А.Абдиева

-Алматы:Мектеп,2007.

Дидактикалық материалдар.

Алгебра және анализ бастамалары.11 сынып;

Авторы:А.Е.Әбілқасымова;

З.Ә.Жұмағұлова.-Алматы:

Мектеп,2007.

IV-тарау.Теңдеулер мен теңсіздіктер     (6 сағат)

26

 

27

 

28

29

30

52

 

53

54;55

56

57

§20.Теңдеулер және олардың жүйесін шешудің жалпы әдістері

 

 

§21.Теңсіздіктер және олардың жүйелерін ше-

шудің жалпы әдістері

IV тоқсан

 

§22.Айнымалылары модуль таңбасының ішінде болатын теңдеулер мен теңсіздіктерді шешу

 

 

§23.Параметрі бар теңдеулер мен теңсіздіктер

 

 

Бақылау жұмысы №4

1

 

 

1

 

2

1

1

 

 Оқулық:Алгебра және анализ бастамалары.11 -сынып;

 

Авторы:А.Е.Әбілқасымова;

И.Б.Бекбаев;А.А.Абдиева

-Алматы:Мектеп,2007.

 

Дидактикалық материалдар.

Алгебра және анализ бастамалары.11- сынып;

Авторы:А.Е.Әбілқасымова;

З.Ә.Жұмағұлова.-Алматы:

Мектеп,2007.

 Ықтималдық     (5 сағат)

31

32

 

 

33

 

34

58

59

 

60

61

62

§24.Шартты ықтималдық.

 

Тәуелсіз оқиғалар.

 

Ықтималдықтарды қосу және көбейту теоремалары.

 

§25.Кездейсоқ шамалар.

Таңдамалық әдіс элементтері

 

Бақылау жұмысы №5

1

 

1

 

1

1

1

 

 Оқулық:Алгебра және анализ бастамалары.11 -сынып;

 

Авторы:А.Е.Әбілқасымова;

И.Б.Бекбаев;А.А.Абдиева

-Алматы:Мектеп,2007.

Дидактикалық материалдар.

Алгебра және анализ бастамалары.11 сынып;

Авторы:А.Е.Әбілқасымова;

З.Ә.Жұмағұлова.-Алматы:

Мектеп,2007.

Ққайталау    (6  сағат)

35

36

37

38

39

40

63

64

65

66

67

68

I-тарау

 

II-тарау

III-тарау

IV-тарау

Қорытынды бақылау№6

Қорытынды сабақ

1

1

1

1

1

1

 

 

 

 

 

Тест 2010;Тест 2011

Дидактикалық материалдар.

Алгебра және анализ бастамалары.11 сынып;

Авторы:А.Е.Әбілқасымова;

З.Ә.Жұмағұлова.-Алматы:

Мектеп,200

                       11-сынып бойынша          Геометрия

                        (аптасына 2 сағат,барлығы 68 сағат)

                Оқулық авторы:В.Гусев;Ж.Қайдасов;ӘҚағазбаева

Рет

 №Са-

бақ

   

Сабақ тақырыбы

Са-

 

ғатМер-

зімі

Әдебиеттер,әдістемелік құралдар

 Көпжақтар

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

1

2

3

4;5

 

6;7

8;9

10

11

I-тоқсан

§1.Көпжақтың анық-

тамасы. Көпжақтың элементтері.

 

1.1.Үшжақты және көпжақты бұрыштар

1.2.Көпжақты бұрыш-

тардың қасиеттері

1.3.Көпжақ туралы түсінік

§2.Призма

 

2.1.Призма және оның қасиеттері

 

2.2.Параллелепипедтер және олардың қасиеттері

 

2.3.Призманың жазбасы

Призманың бетінің ауданы

 

Бақылау жұмысы №1

 

 

 

 

1

1

1

 

2

 

2

3

 

 

1

Оқулық:Геометрия.11-сынып. Авторы:В.Гусев;

Ж.Қайдасов;ӘҚағазбаева.

-Алматы:Мектеп,2007.

 

Тест 2010,2011

 

 

Дидактикалық материалдар.

Геометрия.11-сынып.

Авторы:Гусев В;Қайдосов Ж.

-Алматы:Мектеп,2007

 

 

3

 

4

 

12;13

14;15

16;17

 

18;19

20

21;22

23;24

25;26

 

 

27

§3.Пирамида

3.1.Пирамиданың анықтамасы және жалпы қасиеттері

 

3.2.Қиық пирамида

3.3.Пирамиданың жазбасы.Пирамида

бетінің ауданы

 

3.4.Көпжақтардың қималары

II-тоқсан

§8.Көпжақтардың көлемдері

 

8.1.Көлем туралы жалпы мағлұматтар

 

8.2.Кавалери принципі

8.3.Призманың көлемі

8.4.Пирамиданың көлемі

 

 

 

8.5.Кеңістіктегі фигуралардың ұқсастығы.Ұқсас фигуралардың көлемдері

 

 

Бақылау жұмысы №2

2

2

2

 

2

1

2

2

2

 

 

1

Оқулық:Геометрия.11-сынып. Авторы:В.Гусев;

Ж.Қайдасов;ӘҚағазбаева.

-Алматы:Мектеп,2007.

 

Тест 2010,2011

 

 

Дидактикалық материалдар.

Геометрия.11-сынып.

Авторы:Гусев В;Қайдосов Ж.

-Алматы:Мектеп,2007

 

 

 Айналу денелері

5

 

 

 

6

 

7

 

28

 

29

 

30

 

31

32;33

 

34;35

 

36

37

38

39;40

41

2

43

§5.Цилиндр

5.1.Цилиндр-айналу денесі.

5.2.Цилиндрдің қимасы.

5.3.Цилиндрдің жазбасы мен бетінің ауданы

5.4.Іштей және сырттай сызылған призмалар

§6.Конус

6.1.Конус.

6.2. Конустың жазықтықпен қимасы

III-тоқсан

6.3.Конустың жазбасы және бетінің ауданы

6.4.Іштей және сырттай сызылған конустар

6.5.Қиық конус

6.6.Кейбір айналу дене

лерінің бүйір бетінің ауданын есептеудің жалпы формуласы

Бақылау жұмысы №3

§7.Сфера және шар

7.1.Сфера мен шардың қасиеттері

7.2.Шар мен сфераның жазықтықпен қимасы

7.3.Сфераға жанама жазықтықтар

7.4.Дөңгелектің,сферамен шардың бөліктері

7.5.Іштей және сырттай сызылған көпжақтар

 

7.6.Шар бетінің және оның бөліктерінің ауданы

1

 

1

 

1

 

1

2

 

2

 

1

1

1

2

1

1

1

 

 

Оқулық:Геометрия.11-сынып. Авторы:В.Гусев;

Ж.Қайдасов;ӘҚағазбаева.

-Алматы:Мектеп,2007.

 

Тест 2010,2011

 

 

 

 

Дидактикалық материалдар.

Геометрия.11-сынып.

Авторы:Гусев В;Қайдосов Ж.

-Алматы:Мектеп,2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

44;45

46;47

48

49;50

51;52

53;54

55;56

57;58

59;60

61;62

63;64

65:66

67;68

 

 

§9.Айналу денелерінің көлемдері

9.1.Цилиндрдің көлемі

9.2.Конустың көлемі.

9.3.Шардың көлемі

9.4.Шар бөліктерінің көлемі

Бақылау жұмысы №4

Қайталау

§1.Көпжақтың анықтамасы

§2.Призма

IV-тоқсан

§3.Пирамида

§4.Дұрыс көпжақтар

 

§5.Цилиндр

 

§6.Конус

 

§7.Сфера және шар

§8.Көпжақтардың көлемдері

 

§9.Айналу денелерінің көлемдері

 

Қорытынды бақылау жұмысы

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

Оқулық:Геометрия.11-сынып. Авторы:В.Гусев;

Ж.Қайдасов;ӘҚағазбаева.

-Алматы:Мектеп,2007.

 

Тест 2010,2011

 

 

Дидактикалық материалдар.

Геометрия.11-сынып.

Авторы:Гусев В;Қайдосов Ж.

-Алматы:Мектеп,2007

 

 

 

 

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.