Жаңа сабақтар

Серік Фариза Серікқызы

БҚО Бөрлі ауданы Григорев жалпы орта білім беретін мектебінің

даярлық сынып мұғалімі Серік Фариза Серікқызы

ТАҚЫРЫБЫ: Меніңотбасым.У дыбысы мен əрпі

ҰОҚ-ның оқытылу мақсаттары

Сөзді буынға бөлу, сөздегі буынсанынжəне орналасу ретін анықтау

Сұраққа жауапбере отырып, У дыбысы жəне əрпімен танысады.

Жазужолын, жоларалық кеңістікті, жолдың жоғарғы жəне төменгі сызығын сақтап, əріп элементтерін жазу

Жоспар:

І. Дұрыс əсерлі көңіл күйорнату.

Шаттық шеңбері

  • Кəне,балалар барлығымыз отбасымызға жақсы тілектертілейікші!
  • Ата-анамауырмасын!
  • Үлкендердісыйлайық!
  • Анамыздыардайық!, т.б.

II. Өмірлік тəжірибені маңыздандыру. Мақсатты болжам.

Балалардыңназарыноқуқызметіне тартумақсатындабалалармен«Отбасым– берекем!» қимылды ойынын ойнату.Барлық балалар шеңбер жасаптұрады. Ойын шарты бойынша отбасымүшелерін айтып,бірқолыменекіншіқолының саусақтарынбір-бірлепжұмады.Егер саусақтарыжетпейқалса,артқақарайадымдап, қалғанотбасыларынатайды.Көпадымдаған балаға«Үлкенотбасы»дегенатақберіледі.Ол бала қалғанбалаларды бақылаушыболады.

III. Тақырып бойынша жұмыс

Тапсырмаорындамасбұрын балаларға жұмбақ жасыру.

Жақын туыс бес адам.

Үш əріптен тұратын.

Оңға оқы,солға оқы

Өзгермейдіешодан.

Бəрі де өзжұртың

Айтады, кəне, кім атын? (Ана, апа, аға, іні,ата).

Балаларжұмбақтыңжауабынайтады.

Əліппе-дəптерменжұмыс.

БалаларжұмбақтыңжауабындааталғанотбасымүшелерініңесімдеріненУдыбысыестілеме?

Қайталапайтайықшы!

1-тапсырма. ОтбасымүшелерініңесімдеріненУдыбысын ізде.

Суреттеберілгенотбасымүшелерітуралы əңгімелету. Отбасы мүшелерініңаттарыменатату.

Отбасымүшелерініңатауларыныңсызбасына қарап буынға бөліп, дыбыстық талдаужасату.

Отбасымүшелерініңүлкенін,кішісін анықтау.Балаларғаөзотбасыларытуралы əңгіме құрату..

Отбасы мүшелерін топтастыру

2-тапсырма.Өлең жолдарын оқып беру.Балалар мұқият тыңдап, естеріне сақтайды.

Балаларғаүлкендердісыйлау,олардың тіліналу,үлкендердіңжолынкеспеутуралы əңгімелепберу.

– У – бірдедауысты, бірдедауыссыздыбыс. У дыбысыныңдауыстыдыбыстанкейінтұрса, дауыссызболатынын, көктүстідөңгелекпен,алдауыссыздыбыстанкейінестілсе,дауыстыболып,қызылтүстідөңгелекпенбелгілейтіндерінайтыптүсіндіру.

Балаларға «Тау» сөзін қайталап, дыбыстықталдаужасату.

Т а у

Сөздіңнешебуыннантұрғанынайтқызу.У дыбысыныңмұнда дауыссыз дыбысының рөлін атқарыптұрғанын білу.Су»сөзінқайталап,дыбыстықталдаужасату. СусөзіндеУдыбысыныңдауыстыдыбысрөлін атқарып тұрғанын білу.

3-тапсырма. У əрпіментанысайық.

Күзбейнеленгенсуреткеқарапотырып,күзмезгілітұралыəңгімелесу.Күз мезгіліндежапырақтартүсіпағаштардың бұтақтары көрініп тұрғанын байқау.

Уəрпініңсуретінкөрсетіп,бұтақтың суретіне назараудартып, ұқсастықтыайту.

Балаларбұтақты саусақұшымен бастыра салып, сосын ауада салыпкөрсету.

Өлеңжолдарын қайталату. Балалар өлең жолын қайталай отырып, У дыбысының анық айтылуына жаттығу жасату.

Сергіту сəті

Шеңберболып тұрамыз,

Керегені құрамыз,

Уықтардыкөтеріп,

Шаңыраққа тірейміз.

Жоғарыбіздің шаңырақ,

Күн сəулесін шашады.

Киізүйде жиналып,

Отбасымыз бақытты!

Өлең жолдарын қимылменқайталау.

4-тапсырма

У əрпінің баспа түрінкөрсету.

Балалар өздеріне берілген моншақты сымға тізіп, У əрпіне ұқсатып жасау.

5-тапсырма

Балаларға У дыбысын жасау үшін таяқшалардықолдануға болатынынайту. Балаларғаойтастау. БалаларУдыбысының бейнесінеқарапотырып,өздеріне қанша таяқшакерекекенін,жəнеқалайжасауға болатынытуралыпікірлестіру.

У əрпінің баспа түрін ауада жазып, сосын жұмыс дəптеріне баспатүрін жаздыру.

IV. ҰОҚ-ның қорытындысы. Рефлексия.

Балалардың оқуқызметінебелсенділіктері мен қызығушылықтарын талқылап, мадақтау.

Оқуқызметінқорытындылау.

Рефлексия. Балаларғаөз білім деңгейлерін смайликтерді көрсетуарқылыбағалату.

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.